Lesní pedagogika - tipy na environmentální výchovu

Kontakt s přírodou, pocit volnosti strávený v lese, naslouchání šumu stromů a zpěvu ptáků. Dříve něco zcela přirozeného, dnes pro mladou generaci v mnohých případech nikdy nepoznaného. Chování mladých lidí je odrazem stavu celé společnosti. Čas strávený v harmonické přírodě se postupně začal nahrazovat pobytem v zábavních centrech a sezením u počítače. Trvalý a pozitivní vztah k životnímu prostředí a lesu se nelze naučit teoreticky v prostorách školy, to je třeba zažít přímo v lese a nejlépe s lesníky při lesní pedagogice.

Lesní pedagogika jako forma environmentální výchovy (environmentální výchova) má za cíl, pomocí zážitkových aktivit a smyslovým vnímáním, nejen obnovit vztah člověka k přírodě, ale zejména nechat návštěvníkům lesa nahlédnout pod „pokličku“ do lesnické kuchyně. Lesníci zvou do prostředí, které velmi dobře znají a představují svoji nelehkou a veřejností často i zkreslenou představu o práci, při hospodaření v lesích. Svůj um a znalosti dokáží přizpůsobit místním podmínkám i roční době. Nespornou výhodou tohoto vzdělávání je výuková pomůcka, kterou představuje sám les s nepřeberným množstvím ukázek a předem nestanovených nálezů. Lesní škola představuje les jako zdravé přírodní prostředí se všemi biologickými a ekologickými vazbami a zároveň zdůrazňuje hospodářské a sociální souvislosti.

V rámci České republiky se touto lesnicky zaměřenou environmentální výchovou zabývá mnoho institucí se speciálně vyškolenými lesními pedagogy. Mezi hlavní propagátory výuky jsou organizace, které mají na starosti správu lesních majetků, lesní hospodářství či lesnickou osvětou. Patří mezi ně především Ministerstvo zemědělství, Lesy České republiky, s.p., Sdružení lesních pedagogů při Střední lesnické škole v Hranicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Nadace dřevo pro život, PEFC Česká republika, lesnické a dřevařské fakulty v Praze a v Brně a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, kde významnou měrou přispívají zejména jeho členové městské lesy v čele s Lesy hl. m. Prahy a Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Lesní pedagogika v naší republice zatím není ukotvena v žádném právním předpisu, jako je tomu například v některých spolkových zemí Německa, v Rakousku či Polsku. Na metodickou a koordinační podporu byla vytvořena pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou v ČR, která se skládá ze zástupců výše zmíněných organizací a v roce 2007 ji ustavilo Ministerstvo zemědělství. Její hlavním úkolem je zajistit jednotný postup lesní pedagogiky v ČR.

Program lesní pedagogiky probíhá nejčastěji v lese a trvá obvykle 2 - 4 hodiny, může být ovšem i celodenní. Lesníci provádějí zájemce z řad mateřských, základních či středních škol, ale i dospělých, seniorů či skupin se specifickými vzdělávacími potřebami, po lese, kde je prostřednictvím vlastního prožitku v přírodě nechávají nahlédnout pod lesnickou pokličku. S lesní pedagogikou jako pozvánkou do lesa, je možné se setkat ale i v rámci doprovodných programů na výstavách a veletrzích. V roce 2015 lesní pedagogové uspořádali na 2 046 klasických programů v lese, jichž se zúčastnilo přes 85,5 tisíc dětí, mládeže a dalších cílových skupin. Lesní pedagogové se v roce 2015 účastnili více než 400 hromadných akcí, jež navštívilo přes 150 tisíc účastníků.

Od roku 2008 se pravidelně druhý či třetí květnový týden koná tzv. Týden lesů. V rámci tohoto týdne se lesníci v ČR snaží obecně zvyšovat nejen zájem veřejnosti o les, ale i o udržitelné lesní hospodaření a o dřevo jako obnovitelnou surovinu, případně další související oblasti.

Každým rokem lesnické i zájmové organizace vydávají různé druhy osvětových materiálů, které mají přiblížit, nejen návštěvníkům akcí lesní pedagogiky, hospodaření v lese. V posledních letech vznikají také vzdělávací lesnické on-line aplikace, které umožňují uživatelům internetu získat formou zábavné hry další informace o lesích a lesním hospodářství (např. Lesníkův učeň, Lesnický semafor aneb Komu dáš v lese červenou).

Všechny tyto materiály a mnohé další materiály, včetně informací o lesní pedagogice, chystaných akcích, kontaktech na lesní pedagogy, je možné získat na webových stránkách LesniPedagogika.cz, které zaštiťuje pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou v ČR. Lesní pedagogika má svůj profil na i Facebooku a také na Twitteru.

V roce 2020 připravily Lesy ČR vzdělávací program lesní pedagogiky Z domova do lesa. Materiály mohou při distanční výuce využít pedagogogové, žáci i rodiče.

Lesní pedagogice se Nadace dřevo pro život věnuje, společně s lesními pedagogy po celé České republice, v projektu „Do lesa s lesníkem“. Interaktivní program v lese je navržen tak, aby děti pochopily a samy si vyzkoušely, že les vyžaduje odbornou celoroční péči, kterou zajišťují odborníci – lesníci. Žáci se během dopoledne v lese seznámí s vývojem lesa od semínka až po dospělý strom a zároveň poznají dřevo jako obnovitelnou surovinu pro každodenní využití. Aktivně se zapojí do sázení nového lesa, předvedou si, jak se les vychovává, měří lesnickými přístroji a poté i vypočítají objem vytěženého stromu. Projekt podobného typu pro dospělé se jmenuje Ukážeme vám les, jak ho neznáte.

Lesní pedagogika poskytuje nejen vědomosti, ale oslovuje i emoční stránku člověka, rozvoj zručností a tím podporuje celkový rozvoj osobnosti. Díky poznání a osobnímu prožitku získávají děti hlubší vztah a respekt nejen k lesu samotnému, ale i k práci lidí, kteří v něm pracují. Je to cesta, která může pomoci mladé, ale i starší generaci k opětovnému získání vztahu k přírodě a lesu i úcty k živým tvorům a životu jako takovému.

Zdroje

  1. Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Zelená zpráva 2015 [online]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/481729/ZZ15_V4.pdf.