Jak se chovat v lese Odborný

Varianty tohoto článku

Slovíčka ze slovníku

Co všechno bychom v lese měli a neměli dělat, abychom se vyhnuli nejen možným nepříjemnostem, ale abychom si krásu našich lesů dostatečně užili nejen my, ale aby se i další generace mohly těšit z kouzla našich lesů a jeho darů? V každém případě je třeba se chovat se ohleduplně a zodpovědně. Proto je dobré se držet desatera lesu ohleduplných pravidel.

1. Nevjíždějte do lesa autem

Dodržujte zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům (včetně čtyřkolek) a parkujte na vyznačených parkovištích. Při nedodržování tohoto pravidla můžete poničit například chráněné rostliny a vystrašit lesní živočichy. Navíc se jedná o přestupek a můžete tak dostat pokutu. Rovněž cyklisté musí dodržovat pravidla, to znamená, že se musí pohybovat na povolených stezkách.

2. Pěšky i mimo vyznačené stezky můžete jen někde

Mimo vyznačené stezky je pohyb zakázán v CHKO a národních parcích - národní park (NP).

3. Nenechávejte v lese odpadky

Chovejte se k lesu ohleduplně a nenechávejte po sobě nepořádek. Les není skládka. Vše, co v lese necháte, může způsobit problémy nejen zvěři, ale i rostlinám. A pokud máte rádi dobré skutky, můžete z lesa vynést odpadky po neohleduplných návštěvnících.

4. Nerozdělávejte v lese oheň a nekuřte

Zejména v létě se může velmi rychle stát neštěstí, kdy se požár rozšíří a může způsobit nenapravitelné škody.

Kdybyste si chtěli udělat romantiku k ohýnku, tak platí pravidlo, že se oheň nesmí rozdělávat blíže než 50 metrů od kraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od všeho, co by se mohlo vznítit (suché strniště, vysoká tráva). Pokud jste se rozhodli strávit noc v lese, můžete si rozdělat oheň pouze na vyhrazených tábořištích. Netřeba snad zdůrazňovat, že po opuštění tábořiště je nutné zkontrolovat, zda je oheň zcela uhašen.

5. Nesbírejte neznámé plodiny a netrhejte chráněné plodiny

V případě, že si při houbaření nejste nějakou houbou jisti, nechte ji na svém místě. Riskování otravy se nevyplácí. Největším podobnost a tudíž k nejčastějším omylům platí záměna bobule vraního oka s borůvkou a mochomůrky tygrované s růžovkou.

6. Netrhejte chráněné plodiny

Státem chráněných a vzácných rostlinných druhů je v lese velké množství, proto je třeba dávat pozor, abychom je nejen nesbírali, ale ani neponičili. Pokud tyto druhy neznáte, raději se jen pokochejte a nechte květenu (květenana svém místě.

7. Nepoškozujte stromy, skály a neničte turistická značení

Nejenže za poškozování hrozí pokuty, ale hlavně sobeckým vyrýváním nápisů do stromů a skal přírodu hyzdíme.

8. Nenechávejte po lese volně pobíhat psa

Nejde ani tak o to, že by Váš domácí mazlíček mohl v lese něco poničit, ale spíše o to, že by se sám mohl dostat do nějakého ohrožení, zejména v době podzimních honů.

9. Nepytlačte

Pytláctvím můžete nejen neodborně zasáhnout do přírody, ale může se Vám i vymstít. Jelikož se jedná o nelegální lov, tak při dopadení může Váš čin být charakterizován jako přestupek či trestný čin. Jsou to případy, kdy nemáte oprávnění k provozování myslivosti, lovíte v nevhodné době lovu pro danou zvěř, lovíte chráněná zvířata, a to ať už za účelem zpracování masa nebo pro získání trofejí.

10. Zaposlouchejte se do ticha lesa a snažte se nerušit jeho klid

V neposlední řadě si chvíle v lese snažte co nejintenzivněji užít. Čím více budete potichu, tím více můžete vidět i slyšet. Les má mnoho skrytých krás, které můžete objevit jen ohleduplným a k přírodě respektujícím chováním.