Kategorizace lesů

„Lesnictví a lesní hospodářství jsou na našem území velmi staré lidské činnosti. Doprovázejí nás v primitivní podobě tisíce let a v podobě uvědomělé lidské činnosti již celá staletí[...] Tím pro nás les získal na významu a postupně jsme začali rozvíjet lesnictví jako uvědomělou lidskou činnost umožňující dlouhodobě využívat les. Jsou to celá staletí, kdy jsme se, nejprve stylem pokusů a omylů či pozorováním z přírody a později od poloviny 18. století i vědeckým způsobem, snažili na les působit prospěšným způsobem.“[1] Samotné rozdělení lesů do kategorií nám určuje lesní zákon (Zákon č. 289/1995 Sb.). Podle převažující funkce lesa  a jeho poslání můžeme vymezit tři různé kategorie: lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.

Les ochranný

Do této kategorie patří lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích. Těmito nepříznivými stanovišti mohou být například sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky. Také sem patří vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy, lesy na exponovaných hřebenech a lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.[2] V těchto lesích není produkce dřeva účelná, možná právě pro nepříznivé přírodní podmínky. Les této kategorie má významnou ekologickou funkci. Kromě funkčních efektů půdoochranných, klimatických a hydrických se mohou vyskytnout speciální hlediska dílčí funkce protilavinové, protisesuvné, vodohospodářské a ochrany přírody. Mimoprodukční funkce této kategorie je funkcí výlučnou.[3] 

Les zvláštního určení

Jsou to lesy, které nejsou lesy ochrannými. Mohou se nacházet v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod nebo na území národních parků a národních přírodních rezervací. Také do této kategorie spadají lesy, kde veřejný zájem převažuje nad produkčními funkcemi lesa.

Veřejným zájmem je zlepšení a ochrana životního prostředí nebo jiný zájem, který plní mimoprodukční funkci lesa. Do dané kategorie patří lesy: v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a přírodních památkách, lesy lázeňské, lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti, lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích a lesy v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.[4]

Důležitý veřejný zájem mají například lesy vojenské. Posláním těchto lesů je zlepšovat a chránit životní prostředí nebo plnit jiné úkoly plynoucí z oprávněného (veřejného) zájmu na mimoprodukční funkce lesů, je-li toto poslání nadřazeno funkcím produkčním.[5]

O zařazení lesů do předešlých dvou kategorií a o vyřazení z této kategorie rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.[6] Zařazení do určité kategorie však neznamená, že jiné funkce les neplní. Bez dalších opatření les plní i další funkce – krajinotvornou, klimatickou, ochrannou, hygienickou, vodohospodářskou, půdoochrannou, rekreační a zdravotní. Les má mimo jiné tu zvláštnost, že může poskytovat dříví a ostatní funkce lesa bez přispění člověka.[7]

Les hospodářský

Hospodářský les je takový les, který není zařazen v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení.[8] Prvořadou funkcí u těchto lesů je funkce produkční. Slouží k získávání dříví, ale i ostatních produktů lesa.[9]  Na každém stanovišti v hospodářských lesích se významně využívá produkční potenciál – a to volbou správné dřevinné skladby a správně zvoleného hospodářského způsobu (to se však netýká lesů ochranných a lesů zvláštního určení, kde dřevinná skladba i hospodářský způsob jsou výrazně ovlivněny primárním funkčním posláním lesů).[10]

Zařazení lesů do jednotlivých kategorií z hlediska jejich převažujících funkcí lze charakterizovat mírným, ale trvalým nárůstem kategorie lesů zvláštního určení. Toto je mimo jiné způsobeno nárůstem požadavků společnosti na zvýšené plnění mimoprodukčních funkcí lesů. V roce 2016 došlo k opětovnému mírnému snížení výměry lesů ochranných a oproti roku 2015 byl zaznamenán pokles v jejich výměře o 7 396 ha. Lesy hospodářské tak celkově zastupují 74,3 %, lesy ochranné 2,1 % a lesy zvláštního určení 23,6% k roku 2016.[11]

Rozvoj civilizačních procesů vedl však k tomu, že dnes 47 % plochy kategorie hospodářských lesů patří k lesům s důležitými mimoprodukčními funkcemi. Víceúčelové hospodaření může tak i na části plochy kategorie lesů zvláštního určení zajistit souběh produkce a mimoprodukční funkce bez újmy na kterékoli z nich. Původní pojetí kategorií lesů jako dělítka pro potřeby hospodářské úpravy ztrácí postupem času smysl.[12]

 

Zdroje

[1] LENOCH, Josef. Dějiny lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 123 s.

[2] Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 1995. částka 76, s. 3946-3966.

[3] PĚSTOVÁNÍ LESA. Třídění lesů: Kategorie lesů [online]. Mendelova univerzita v Brně. 2001 [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/pestovani_v_heslech/vychodiska/trideni/trid_kat_lesu.html

[4] Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 1995. částka 76, s. 3946-3966.

[5] PĚSTOVÁNÍ LESA. Třídění lesů: Kategorie lesů [online]. Mendelova univerzita v Brně. 2001 [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/pestovani_v_heslech/vychodiska/trideni/trid_kat_lesu.html

[6] Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 1995. částka 76, s. 3946-3966.

[7] NERUDA, Jindřich, Vladimír SIMANOV, Radomír KLVAČ a kol. Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7375-839-4.

[8] Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 1995. částka 76, s. 3946-3966.

[9] PĚSTOVÁNÍ LESA. Třídění lesů: Kategorie lesů [online]. Mendelova univerzita v Brně. 2001 [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/pestovani_v_heslech/vychodiska/trideni/trid_kat_lesu.html

[10] KANTOR, Petr a kol. Pěstění lesů. Skripta – učební text. InoBio – Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurence schopnost. 153 s.

[11] MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2016. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017. 128 s. ISBN 978-80-7334-389-6.

[12] PĚSTOVÁNÍ LESA. Třídění lesů: Kategorie lesů [online]. Mendelova univerzita v Brně. 2001 [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/pestovani_v_heslech/vychodiska/trideni/trid_kat_lesu.html