Jak souvisí hospodaření v lesích a trvale udržitelný rozvoj?

Jak chápeme pojem “trvale udržitelný rozvoj”? Jaké jsou jeho hlavní pilíře? Jakou roli v trvalé udržitelnosti hraje dřevo a hospodaření v lesích? Odpovědi hledejte v našem článku. 


Význam pojmu "trvale udržitelný rozvoj"

Tento pojem není nijak nový či neznámý – poprvé se objevil koncem 80. let 20. století a do širokého povědomí se dostal po Summitu Země, který se konal v brazilském Riu de Janeiro v roce 1992. 

Obecně se jedná o způsob rozvoje lidské společnosti, který probíhá v souladu s ekonomickým, společenským a environmentálním pokrokem. Tyto tři aspekty jsou hlavními pilíři, které je třeba rovnoměrně zohledňovat. 

V českém Zákoně o životním prostředí je “udržitelný rozvoj” zakotven také jako rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby, přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. 

Podle Světová komise pro životní prostředí a rozvoj (WCED) je “udržitelný  rozvoj" chápán jako snaha o naplnění potřeb přítomných generací, aniž by byla ohrožena schopnost naplňovat je i generacím budoucím. 

Podívejme se blíže na tři hlavní pilíře udržitelného rozvoje

V roce 2015 se v New Yorku konala Konference OSN o udržitelném rozvoji, která v dokumentu Agenda 2030, stanovila 17 cílů vedoucích k zachování rozmanitosti přírody, kvality životního prostředí a uspokojování životních potřeb pro příští generace. Cíle jsou stanoveny napříč třemi základními pilíři udržitelného rozvoje: ekonomickým, sociálním a environmentálním. Všem třem je podle tohoto dokumentu potřeba věnovat stejnou pozornost a neupřednostňovat jeden na úkor ostatních. 

Ekonomický pilíř

  • tvoří všechny hospodářské aktivity, které společnost vyvíjí, interakce mezi těmito aktivitami a zároveň vztahy ekonomiky vůči společnosti a životnímu prostředí. 

Environmentální pilíř

  • klíčovým pojmem v oblasti environmentální je ochrana biodiverzity, tedy rozmanitosti forem života na naší planetě. 

Sociální pilíř

  • řeší problematiku jednotlivých společenských skupin a jednotlivců s cílem  vyvažovat nerovností mezi nimi, ať už formou odstraňování chudoby, zajištění dostupnosti hygieny a lékařské péče, potírání projevů diskriminace v jakékoliv formě nebo zdůrazňování potřeby lidské soudržnosti.
     

Základem udržitelného rozvoje je využívání obnovitelných zdrojů. Podporujme trvale udržitelné hospodaření v našich lesích.

Trvale udržitelný rozvoj si nelze představit bez obnovitelných zdrojů. Cenná obnovitelná surovina – dřevo – je poskytována v našich lesích. Je nepochybné, že odpovědné hospodaření v lesích tvoří součást trvale udržitelného rozvoje společnosti. Odpovědné = trvale udržitelné obhospodařování lesů cyklickým způsobem. Víte, že takový hospodářský cyklus v našich lesích trvá přibližně 100 let? 

Proč bychom měli lesům věnovat takovou péči? 100 let je přece velmi dlouhá doba!

Protože lesy jsou pro nás významné. Plní v našich životech hned několik funkcí. Ministerská konference o ochraně evropských lesů, která se konala v Lisabonu v roce 1998 definovala tři základní funkce lesa, které je třeba rozvíjet a chránit.

 

Jaké má les funkce? 

Ekonomická funkce

  • je nezbytná pro fungování řady odvětví jako je stavebnictví, papírenský průmysl, výroba nábytku, potravinářský průmysl, atd. 

Ekologická funkce

  • má význam pro kvalitu životního prostředí, ochranu půdy proti erozi a při ochraně vodních zdrojů, celosvětový oběh uhlíku a vody nebo ochranu krajiny před živelními pohromami. 

Sociální a kulturní funkce

  • je spojena s uchováním rázu krajiny a přírodního dědictví, které využíváme také k odpočinku a rekreaci nebo jako prostor k trávení volného času. 

Je důležité si uvědomovat, že všechny tyto funkce mají svůj význam a jsou pro kvalitu našeho života důležité. 

Dřevo jako pomocník udržitelného rozvoje 

Je v zájmu celé naší společnosti, abychom podporovali všechny aktivity vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji. Patří k nim také podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a s tím spojené využívání dřeva jakožto nejvýznamnější obnovitelné suroviny v našem každodenním životě. Starejme se proto o naše lesy s nejvyšší odpovědností. Pomůžeme tím naplnit snahu o lepší životní prostředí nejen své, ale také generací budoucích. 

Zdroje

 

Výtah z přednášky ředitele Nadace dřevo pro život Ing. Stanislava Poláka