Vady dřeva – Ostatní přirozené vady II (část 7/8)

Stromy během svého života musí čelit nejen měnícím se přírodním podmínkám prostředí, ve kterém se vyskytují, ale taktéž živým organismům, po jejichž střetu na sobě často nesou viditelné známky.

V druhé části článku věnované ostatním přirozeným vadám dřeva se podíváme na následující:

  • poškození živočichy,
  • plísně,
  • cizí tělesa,
  • zuhelnatění.

Poškození dřeva živočichy

Stromy, především ve svém raném stádiu růstu, jsou velmi zranitelné k poškození, která jim způsobují nejrůznější druhy lesních zvířat. Zranění mohou být jen povrchová, či naopak hluboká, avšak hlavním nebezpečím pro život stromu není samotné mechanické poškození, nýbrž zranitelnost nezacelených ran stromu vůči dalším organismům a vlivům.

Nejčastěji se můžeme setkat s poškozením kůry a kmene stromu loupáním nebo ohryzem srnčí zvěří. V jiných lokalitách se zase můžeme setkat s kmeny ohryzanými bobry.1 Velkým lákadlem pro lesní zvěř jsou i pupeny vrcholků mladých stromků, které jsou vyhledávanou sladkostí.

Chránit můžeme mladé stromky především řádnou péčí o výživu zvěře v kombinaci s individuální ochranou, budováním oplocenek či natíráním vrcholových pupenů. Bránit kmínky proti vytloukání můžeme i ryze přírodní cestou, a to například ovinutím kmínků šlahouny ostružiníku.2

Plísně

Plísně jsou mycelium a spory plísňových hub, které patří pro dřevo k nejméně škodlivému druhu hub. Daří se jim ve vlhkém prostředí a na povrchu dřeva způsobují práškovitý nebo vláknitý porost. Kromě zabarvení plíseň negativně neovlivňuje fyzikální ani mechanické vlastnosti dřeva. Plíseň se navíc po vysušení dřeva dá velmi jednoduše odstranit s žádným nebo jen minimálním pozůstatkem zbarvení.

Cizí tělesa

Celistvost stromů může být narušena i výskytem cizích těles a to ve velké míře nepřírodního charakteru. Do dřeva mohou zarůstat v případě, že se tělesa nachází v bezprostřední blízkosti při jeho růstu, anebo mohou být do dřeva vpraveny uměle. Mezi cizí tělesa patří kovové střepiny, dráty, hřebíky, kameny či jiné předměty.

Zuhelnatění

Zuhelnatění je u nás spíš vzácným poškozením dřeva, ke kterému v přirozených podmínkách lesa může dojít následkem požáru nebo zasažením stromu bleskem. Upotřebitelnost kulatiny se zuhelnatělou částí závisí na rozsahu škody, avšak zpravidla je technicky nepoužitelné.

 

Zdroje

  1. Lexikon vad dřeva [online]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010 [cit. 2017-10-16]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/index.htm
  2. Škody způsobované srnčí zvěří na lesních porostech. Myslivost [online]. 2015, 2015(7), 28 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2015/Cervenec-2015/Skody-zpusobovane-srnci-zveri-na-lesnich-porostech
  3. FRIESS, František, REISNER, Jan, ZEIDLER, Aleš. Materiály I: pro UO Truhlář. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 978-80-7333-070-5.