Stavba dřeva – část 1/2

Dřevo je přírodní, obnovitelný a všestranný materiál. Jeho využívání přináší spoustu výhod, na druhou stranu musíme brát v úvahu i jeho nedostatky. Ty jsou zapříčiněny mimo jiné tím, že je dřevo anizotropní materiál, má tedy v různých geometrických směrech různé vlastnosti. To je zase způsobeno různým uspořádáním stavebních elementů ve dřevě. Dřevo se skládá z buněk, které v průběhu života stromu plní různé funkce. Tyto elementy vytvářejí anatomickou strukturu jednotlivých dřevin, kterou popisujeme jako stavbu dřeva. Díky těmto znalostem můžeme pak dobře rozpoznávat i konkrétní druhy dřevin.

Uspořádání a umístění jednotlivých znaků se popisuje na třech základních řezech kmenem (viz obrázek 1): 2, 3

 • příčný (transverzální) řez vedený v rovině kolmé k ose kmene, je rozpoznatelný podle soustředně probíhajících letokruhů
 • tangenciální (tečnový, fládrový) řez vedený v rovině rovnoběžné s osou kmene a neprocházející středem kmene (dření), letokruhy vytvářejí parabolické útvary, tzv. fládry
 • radiální (středový, poloměrový) řez vedený v rovině rovnoběžné s osou kmene a procházející středem kmene (dření), letokruhy mají tvar svislých pásů

Obrázek 1 – viz v Galerii níže – Schématické znázornění základních řezů kmenem
Legenda k obrázku: 1 – letokruh, 2 – dřeňový paprsek

Jak vzniká dřevo

S anatomickou strukturou úzce souvisí proces, jakým dřevo vzniká. Tento děj probíhá díky činnosti dělivého pletiva kambia, což jsou vrstvičky živých buněk, které jsou uloženy mezi dřevem a kůrou. Při růstu se buňky kambia dělí, na vnitřní straně produkují buňky dřeva a na vnější straně kůru (viz obrázek 2). Důsledkem této činnosti vznikají letokruhy. V našem klimatickém pásu pracuje kambium jen přes vegetační období (jaro až podzim). Na jaře většinou vzniká světleji zbarvená část letokruhu (jarní dřevo) a v létě vzniká vnější, tvrdší a tmavší část (letní dřevo).1

Obrázek 2 – viz v Galerii níže – Příčný řez kmenem
Legenda k obrázku: 1 – kůra, 2 – běl, 3 – jádro, 4 – dřeň, 5 – jarní a letní letokruhy, 6 – kambium

Stavba dřeva se podle měřítka zkoumání rozděluje na makroskopickou a mikroskopickou.

Makroskopická stavba dřeva

Makroskopickou stavbu dřeva tvoří soubor znaků, které vytvářejí na povrchu dřeva chrakteristickou kresbu. Lze je pozorovat pouhým okem, případně lupou.3

Makroskopické znaky dřeva

Letokruhy

Letokruh je tloušťkový přírůst dřeva vytvořený za jeden rok. Vzniká činností dělivých buněk kambia.3 U některých dřevin lze letokruhy dobře rozlišit, jelikož se skládají z již zmíněných dvou vrstev – jarního a letního dřeva.

Jarní dřevo je tvořeno z velkých a tenkostěnných buněk bohatých na vodu, proto je světlé a má nižší hustotu. Jeho funkcí je primárně vedení vody. Letní dřevo je tvořeno z menších, tlustostěnných a zploštělých buněk, proto je tvrdší, tmavší a má větší hustotu. Letní dřevo má funkci mechanickou.1

Podle stavby letokruhů na příčném řezu lze rozlišit tyto skupiny dřev: 3

 • dřeva jehličnatých dřevin (řadíme sem jedli, smrk, modřín, borovici, jalovec, tis, borovici vejmutovku a douglasku)
 • dřeva listnatých dřevin s kruhovitě pórovitou stavbou (řadíme sem kaštanovník, jasan, akát, jilm, morušovník, pajasan a dub)
 • dřeva listnatých dřevin s polokruhovitě pórovitou stavbou (řadíme sem ořešák, třešeň a švestku)
 • dřeva listnatých dřevin s roztroušeně pórovitou stavbou (řadíme sem platan, buk, habr, olši, javor, břízu, topol, vrbu, hrušeň, jabloň, jeřáb a jírovec)

Dřeň, dřeňové paprsky, dřeňové skvrny

Dřeň se nachází uprostřed kmene a je podstatně měkčí než okolní dřevo. Má většinou kruhový nebo oválný tvar, odlišnou barvu a průměr asi 2–5 mm.1

Dřeňové paprsky jsou různě velká seskupení buněk orientovaných kolmo na osu kmene. Mají pomocnou vodivou a zásobní funkci. Na příčném řezu jsou vidět jako tenké pásy kolmé na letokruhy, na radiálním řezu se jeví jako lesklé lesklé plošky, tzv. zrcátka (např. u dubu, buku, jilmu). Na tangenciálním řezu je vidíme jako svislé čárky (viz obrázek 3).3

Obrázek 3 viz v Galerii níže Dřeňové paprsky3

Dřeňové skvrny pozorujeme jen na tangenciálních řezech jako hnědé skvrny různých tvarů.

Jedná se o pásy „hojivých“ buněk, které vzniknou důsledkem poškození dřeva hmyzem nebo bakteriemi.3

Cévy

Cévy neboli tracheje jsou vodivé elementy vyskytující se pouze u listnatých dřevin. Jedná se o různě dlouhé kapiláry orientované ve směru osy kmene s výhradně vodivou funkcí.3

Nejlépe je lze pozorovat na příčném řezu u listnatých dřevin jako drobné otvory nebo vpichy. Podle velikosti a uspořádání cév rozdělujeme listnaté dřeviny na kruhovitě, polokruhovitě a roztroušeně pórovité.1 Cévy mají rozhodující význam pro propustnost dřeva, což je stěžejní parametr pro jeho případnou impregnaci.

Pryskyřičné kanálky

Pryskyřičné kanálky jsou tvořeny buňkami, které produkují a vylučují pryskyřici. U nás se vykytují jen u jehličnatých dřevin s výjimkou jedle, tisu a jalovce. Na příčném řezu je můžeme pozorovat jako drobné tečky, na ostatních řezech pak jako svislé jemné pásky vyplněné pryskyřicí. Jejich funkce je sekreční.3

Jádro a běl

Jádro je centrální část kmene (mezi dření a bělí), která mívá tmavší barvu. Neprobíhá zde transport vody a zásobních látek. Fyziologicky se jedná o mrtvé pletivo, jeho funkcí je zvyšování stability kmene. Neprůchodnost jádra pro vodu je způsobena přítomností tzv. jádrových látek, které se ukládají v buněčných stěnách i dutinách. U jehličnanů se jedná o pryskyřice, u listnáčů o gumy, alkaloidy či thyly.3, 4

Jádro je, oproti bělovému, dřevo obvykle trvanlivější a odolnější proti napadení škůdci. Typickými dřevinami tvořícími jádrové dřevo jsou: borovice, modřín, platan, dub aj.3

Běl (bělové dřevo) je vnější a světlejší část kmene (mezi jádrem a kambiem). Funkcí běli je transport vody a rozpuštěných minerálních látek od kořenů směrem k listům, má však i funkci zásobní. Běl se od jádra odlišuje svými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi – je propustná pro kapaliny, málo trvanlivá a snadno podléhá hnilobě i jiným škůdcům.3, 4

Dřeva, která nemají vylišeno jádro, označujeme jako bělová (např. smrk, jedle, olše a další).3

Každá dřevina má specifickou anatomickou strukturu svých základních stavebních elementů. Při určování druhu dřeviny nám mohou pomoci další makroskopické znaky jako např. suky, povrchové a vzhledové vlastnosti (např. barva, lesk, zvláštnosti textury dřeva – očka, svalovitost, lískovcové dřevo), vůně, některé fyzikální a mechanické vlastnosti (např. hustota a tvrdost) a další.3

Více informací o jednotlivých dřevinách a jejich makroskopické struktuře naleznete v Lexikonu dřev zde.

 

Zdroje

 1. Dřevo. Moravskoslezský dřevařský klastr [online]. [cit. 2017-12-11]. Dostupné z: http://www.msdk.cz/projekty/op-vk-oblast-podpory-1-1-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani/o-projektu/zajimavosti-ze-sveta-dreva/drevo/
 2. HULINSKÝ, Pavel a Roman BITTMANN. Učební text pro obor Truhlář, 1. ročník [online]. Brno: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, 2009 [cit. 2017-11-02]. ISBN 978-80-88058-35-9. Dostupné z: https://publi.cz/books/163/06.html
 3. VAVRČÍK, Hanuš. Anatomická stavba dřeva [online]. Mendelova univerzita v Brně, LDF, Ústav nauky o dřevě. 2004 [cit. 2017-12-11]. Dostupné z: http://ldf.mendelu.cz/und/sites/default/files/multimedia/stavba_dreva/index.htm
 4. Makroskopická stavba dřeva. Nábytkářský informační systém [online]. [cit. 2017-12-11]. Dostupné z: http://www.n-i-s.cz/cz/makroskopicka-stavba-dreva/page/318/