Praktická ochrana lesa

Kde najít seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa? V čem se liší seznamy zakázaných látek různých certifikačních systémů? K čemu slouží lesní ochranná služba? Odpovědi se dočtete v článku.


Praktická ochrana lesa je spojena s používáním přípravků na ochranu rostlin. Jejich užívání je ošetřeno zákonem č. 326/2004 Sb o rostlinolékařské péči a dalšími prováděcími vyhláškami. Ten, kdo profesionálně přípravky aplikuje (to se netýká např. zahrádkářů) musí být držitelem osvědčení I. stupně, které získá na základě školení. Používat může pouze povolené přípravky. Seznam těchto přípravků je veden on-line na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

Lesní ochranná služba každoročně vydává upravený seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa. Při jejich použití se vychází z informací zde uvedených nebo z etiket, které jsou součástí balení každého přípravku.

Ochrana včel a zvěře je uvedena ve vyhlášce č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, v platném znění. Jsou zde uvedeny jednak povinnosti vlastníků včelstev a vlastníků či nájemců honiteb, dále povinnosti vlastníků pozemků. Kde mají být přípravky na ochranu rostlin aplikovány, spočívá především v různých nahlašovacích povinnostech a omezeních.

Vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků, v platném znění, stanovuje limity, za jakých podmínek mohou být přípravky používány (teplota, rychlost větru, vzdušná vlhkost). Zároveň stanovuje, že použita může být pouze aplikační technika vedená v centrální evidenci ÚKZÚZ.

Každý, kdo nakládá (tj. přichází do styku) s přípravky na ochranu rostlin, od jejich používání, uskladňování až po řízení a kontrolu prací nebo školící a poradenskou činnost, musí být držitelem příslušného osvědčení, které na základě splnění legislativních podmínek vydává ÚKZÚZ.

Další omezení použití přípravků na ochranu rostlin v lesích omezují certifikační systémy – PEFC a FSC. Zatímco PEFC zakazuje pouze vybrané účinné látky, uvedené na seznamu rizikových látek, vedených Světovou zdravotnickou organizací (WHO), pak FSC má ještě poměrně rozsáhlý seznam dalších zakázaných látek. V případě potřeby (není-li jiná vhodná alternativa ochrany) může být povolena výjimka z tohoto zákazu.

V případě jakýchkoliv nejasností (o jakého škůdce jde, jak ho kontrolovat, jaká obranná opatření uplatnit, jak postupovat při aplikaci přípravků na ochranu rostlin apod.) je možné kontaktovat Lesní ochrannou službu. Tuto službu zřídilo Ministerstvo zemědělství v roce 1995. V současné době mimo jiné zabezpečuje metodickou pomoc při rozsáhlých obranných opatřeních. Vede centrální evidenci škodlivých činitelů a na jejím základě zpracovává roční přehledy škodlivých činitelů a rámcovou prognózu jejich výskytu. Vydává metodické pokyny pro jednotlivé škodlivé činitele. Zabezpečuje testování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin pro lesní hospodářství a školicí činnost v ochraně lesa pro všechny subjekty hospodařící v lesích.

 

Zdroje

  1. ŠVESTKA, M., HOCHMUT, R. & JANČAŘÍK, V., 1996: Praktické metody v ochraně lesa. Praha: Silva Regina, 309 str.
  2. ZAHRADNÍK, P., 2006: Aplikace přípravků na ochranu lesa. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 76 str.
  3. ZAHRADNÍK, P., (ed.) 2014: Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 374 str.