Dřevo jako zdroj energie

Máte rádi pohled na praskající dřevo v krbu nebo v ohništi? Potom vás potěší, že je ekologickým zdrojem k využití.. Dřevo je totiž vedle slunečního záření, vody, větru, geotermální energie či bioplynu významným zdrojem obnovitelné energie. Využití dřeva je šetrné k životnímu prostředí a ve vyspělých zemích stále využívanějším. Zatímco v roce 2013 byly obnovitelné zdroje energie (OZE) zastoupeny na produkci elektrické a tepelné energie v České republice z 10 %, do roku 2020 se tento podíl má zvýšit na 20 %.

Biomasa je nejčastěji využívaným zdrojem energie organického původu. Je to hmota, která vzniká při pěstování rostlin, chovem živočichů, průmyslovou produkcí a využíváním odpadů. Pod biomasou si můžeme představit palivové dřevo, dřevní odpad, piliny, štěpku, zbytky po lesní těžbě, brikety a pelety, celulózové výluhy a rostlinné materiály i kapalná biopaliva.

Palivové dřevo se využívá především v domácnostech a oblíbené je především pro nenahraditelnou atmosféru, kterou vytváří při spalování v otevřených krbech, kamnech či ohništích. Nevýhodou je jeho nesnadné zpracování a skladování. Klíčové je totiž topit dřevem suchým, nejlépe až rok skladovaným na suchém místě s přístupem proudícího větru. Dřevo vysušené na přibližně 15 % má totiž až dvojnásobnou výhřevnost než dřevo mokré. Správné skladování dřeva tedy majitelům značně šetří peníze. Dbát bychom měli také na výběr druhu dřeviny. Zatímco smrkové dřevo je levnější, má také nižší výhřevnost. Naopak listnaté dřeviny jako akát, habr, buk, dub nebo bříza jsou dražší, zato ale nejvhodnější.

Štěpka bývá zpracovávána především průmyslově a před vznikem elektráren na její zpracování se jednalo vlastně o odpad. Další odpad, který nelze štěpkovat, se zpracovává na pelety (několik centimetrů dlouhé válečky) a brikety (větší válce nebo kvádry) a pro topení v kotlech a otevřených topeništích.

S rostoucí celosvětovou spotřebou energie je stále důležitější využívat obnovitelné zdroje energie a snižovat spotřebu fosilních paliv. Dřevo a dřevní odpad vznikající při jeho zpracování mají v budoucnosti potenciál stát se důležitou energetickou surovinou.

Zdroje

  1. Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/narodni-akcni-plan-pro-obnovitelne-zdroje-energie--169894/
  2. KREJČÍ, Stanislav. Biomasa jako nejperspektivnější obnovitelný zdroj energie. Brno, 2007. Bakalářská práce. Mendelova Univerzita v Brně. Vedoucí práce Doc. Ing. Dr. Jaroslav Hrázský
  3. Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 – 1. část. Tzb info [online]. 2013 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: http://oze.tzb-info.cz/12057-obnovitelne-zdroje-energie-v-roce-2013-1-cast
  4. Dřevní štěpka - zelená, hnědá, bílá. BIOM [online]. [cit. 2016-12-01]. Dostupné z: http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
  5. Jaká je výhřevnost dřeva ? Výhody jednotlivých dřevin. Topte dřevem [online]. [cit. 2016-12-01]. Dostupné z: http://www.topte-drevem.cz/palivove-drevo-1/jaka-je-vyhrevnost-/
  6.  
  7.