Těžba lesa

Kolik dřeva za rok v České republice vytěžíme? Jaká je skladba těženého dřeva? Co je to mýtní věk? Odpovědi se dočtete v článku.


Věděli jste, že spotřeba dřeva na obyvatele je v České republice asi o polovinu nižší než ve vyspělejších zemích? a Že domácí poptávku se trvale daří uspokojovat pouze z českých lesů? K tomu  všemu přispívá udržitelné lesnictví, které se ruku v ruce s těžbou podílí na obnově a zvelebování našich lesů.

Těžba lesa ale není jen o těžbě dříví. Těžba lesní je pojem obsahově širší, zahrnuje tzv. přidruženou vedlejší těžbu a získávání jiných lesních materiálů, jakými jsou kůra, pryskyřice, lesní plody, semena, tráva, klest, kámen, písek či rašelina. Těžba a doprava dříví, jinak nazývaná také lesní těžba, je lesnickým oborem zahrnujícím všechny způsoby získávání dříví v lesních porostech a jeho následné dopravy. Moderní lesní hospodářství je chápáno jako péče o lesní ekosystém a těžba dříví je pro něj nástrojem používaným ke zvyšování stability, odolnosti, kvality a druhové rozmanitosti kulturního lesa.

Roční těžba dřeva se v České republice v posledním desetiletí pohybuje mezi 15–17 mil. m3 a trvale nedosahuje hodnoty přírůstu, což znamená, že celkové zásoby i průměrné zásoby na hektar trvale rostou. Výjimkou jsou velké kalamity, po kterých je nárazově vytěženo více. V roce 2007 se v důsledku kalamity způsobené orkánem Kyrill vytěžilo 18,51 mil. m3 dříví. Zajímavá je i skladba vytěžených dřevin, z 89 % se jedná o jehličnany a pouze 11 % tvoří listnáče.

Těžba dřeva se dále dělí z hlediska dosažení mýtního věku a podle důvodů těžby. Mýtní věk je doba, kdy stromy přestávají přirůstat a stávají se stále náchylnější k různým chorobám a působení škůdců. Rozlišujeme těžbu výchovnou v porostech do 40 let věku, která se provádí ke zvýšení kvality a druhové pestrosti lesních porostů v mladém věku, výchovnou v porostech nad 40 let věku, obnovní u porostů starších 80 let, nahodilou v důsledku působení škodlivých činitelů (vítr, sníh, námraza, hmyzí škůdci, houbové choroby apod.) a těžbu mimořádnou, ke které dochází v důsledku aktivní lesní politiky.

Těžba lesa tedy není jen získávání materiálu, ale i péče o kulturní les. Tržním zhodnocením lesní produkce získáváme potenciál pro navracení prostředků do obnovy lesa, výchovy nových, zdravých a rozmanitých porostů a kultivaci lesního prostředí pro návštěvníky.

Zdroje

  1. BÍLEK, K a kol. Těžba a doprava dříví [online]. Učební texty. Písek, 2013 [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: http://www.clatrutnov.cz/index.php/cs/skola/dokumenty/category/22-ucebni-texty?download=116:tezba-a-doprava-drivi-ucebni-texty.
  2. LENOCH, J. Dějiny lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu [online]. Učební text. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014 [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Dejiny_lesniho_hospodarstvi_a_drevozpracujiciho_prumyslu_2014_03_31.pdf.
  3. Lesy ČR. Lesní těžba [online]. Dostupné z: https://lesycr.cz/drevo/lesni-tezba/ [cit. 2016-12-08].
  4. STANĚK, Jiří. Výklad pojmu “těžba”. Lesnický naučný slovník. In: Lesnická práce, časopis pro lesnickou vědu a praxi [online].  [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: http://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-81-2002/lesnicka-prace-c-1-02/vyklad-pojmu-tezba