Lesy v ČR

Jak vysoká je lesnatost České republiky? Jaká je česká průměrná zásoba dřeva na jeden hektar? Patří lesy všem, nebo mají své majitele? Odpovědi se dočtete v článku. 


Věděli jste, že lesnatost České republiky dosahuje 34 % a soustavně se zvyšuje? Zatímco za vlády Marie Terezie byla lesnatost v českých zemích pouhých 14 %, počátkem 20. století se podíl lesů na celkové rozloze zvýšil na 30 %. Dnes se Česká republika se svým třetinovým zalesněním řadí na 11. místo v Evropské unii a v čele zůstává Finsko s podílem lesů na celkové rozloze 73 %. Naopak nejnižší lesnatost v EU má Nizozemsko a Irsko – pouhých 11 %.

Lesní pozemky pokrývají v současnosti 2,66 mil. ha a není překvapením, že nejnižší lesnatost v ČR má hlavní město Praha (10,9 %), nejvyšší naopak Karlovarský kraj (49,7 %).

Celkové zásoby dřeva v České republice jsou dle lesních hospodářských plánů (lesní hospodářský plán) odhadovány na 689 mil. m3 a průměrná zásoba na 1 ha lesního pozemku 265 m3, což dokládá obrovský produkční potenciál lesů a dlouhodobě udržitelné lesní hospodářství v ČR. Patříme ke státům s nejvyšší průměrnou zásobou dřeva na hektar, ve srovnání se zeměmi EU je ČR na 5. místě, ve světovém srovnání na 11. místě.

Druhová skladba českých lesů se neustále mění a trvale narůstá podíl smíšených lesů a lesů s převahou listnatých stromů. Jedná se o cílenou snahu lesníků o zajištění optimální přirozené druhové skladby lesního porostu. Jehličnatý lesní porost však stále převažuje a tvoří přes 70 % lesů.

A čí vlastně lesy jsou? Ačkoliv se struktura vlastnictví lesů v posledních desetiletích výrazně proměnila, rozhodujícím vlastníkem lesů stále zůstává stát, který vlastní téměř 59 % lesů. Obce a města jsou vlastníky téměř 17 % lesů, soukromí vlastníci mají přibližně 19 % lesů. Největší soukromý lesní majetek v ČR o rozloze 16 500 ha obhospodařují Colloredo-Mansfeldové, druhým největším je s výměrou 10 500 ha lesů rodinný majetek Schwarzenbergů.

Významným představitelem nestátních vlastníků lesů a partnerem pro jednání o důležitých lesnických otázkách je SVOL  Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, které hájí zájmy především menších vlastníků. I když v dnešní době není výhradním vlastníkem lesů stát, práva a povinnosti majitelů lesů jsou jasně specifikovány zákonem a veřejnosti je umožněn volný pohyb po lese a sběr plodů.

 

Zdroje

  1. eAGRI. Lesy [online]. [cit. 2016-12-13]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/.
  2. Ministerstvo zemědělství. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2015 [online]. [cit. 2016-12-13]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/505329/Zprava_o_stavu_lesa_2015.pdf .
  3. Mladí lidé v evropských lesích. Zelenou pro YPEF. Zelenou pro mladé v evropských lesích. Učebnice [online].  [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: http://www.ypef.cz/images/download/ucebnice_ypef_final_2015-2016.pdf
  4. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Lesnatost ČR je 34 % [online].  [cit. 2016-12-13]. Dostupné z: http://www.uhul.cz/rychle-informace/85-lesnatost-cr-je-33-8.