Lesnická typologie

Lesnická typologie je vědní obor, který se zabývá klasifikací lesů na takzvané lesní typy. Ke klasifikaci využívá Lesnický typologický klasifikační systém (LTKS), dříve nazývaný Typologický systém ÚHÚL, spravovaný Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Lesní typ je charakteristický rostlinnými společenstvy (fytocenóza), půdními vlastnostmi, výskytem v terénu a potenciální bonitou dřevin (bonita (dřeviny). Širší typologickou jednotkou je soubor lesních typů, který spojuje lesní typy na příbuzných stanovištích, charakteristických hospodářsky významnými půdními a klimatickými vlastnostmi.

Klasifikace lesů ale není jen teoretická práce, provádí se terénním šetřením přímo v lese, při kterém je sledováno pět základních skupin faktorů: světlo, teplo, voda (atmosférická a půdní), půdní chemické faktory a vnější mechanické faktory. Kromě těchto ekologických faktorů jsou hodnoceny ještě významné vlastnosti stanoviště – reliéf terénu a textura půdy.

Výsledkem lesnického typologického šetření v terénu je lesnicko-typologická mapa (mapa lesních typů), která obsahuje široké spektrum informací o typologických jednotkách v lesích na území České republiky.  

A k čemu lesnicko-typologická mapa slouží? Nejvýznamnější a největší uplatnění mají výstupy lesnické typologie při zpracování lesních hospodářských plánů a osnov, hospodaření v lesích a provádění hospodářských opatření (obnova, výchova, ochrana či těžba lesa) a plánování cílů hospodaření (produkce dříví, podpora ekologických funkcí, vzdělávání, výzkum). Nezanedbatelný je význam výstupů lesnické typologie při oceňování lesních pozemků, přidělování dotací na hospodaření v lesích, hodnocení funkcí lesních ekosystémů, výzkumu lesních ekosystémů, zalesňování nelesní půdy, rozhodování orgánů státní správy lesů a státní správy ochrany přírody i pro managementová opatření v chráněných územích.

  • Lesnicko-typologickou mapu naleznete zde.
  • Více o lesnické typologii se můžete dozvědět na zde.

Zdroje

  1. ZLATNÍK, Alois. Nástin lesnické typologie na biogeocenologickém základě a rozlišení Československých lesů podle skupin lesních typů. In: Polanský B. a kol.: Pěstění lesů, 3. díl. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1956, 595 s.
  2. Lesnická typologie. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem [online]. Brandýs nad Labem, 2016 [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: http://www.uhul.cz/nase-cinnost/lesnicka-typologie.