Lesní patra

Co to je a na čem závisí vertikální rozmanitost? Kdy se vytváří pouze jedno stromové patro? Co je to předrůstavost? Odpovědi se dočtete v článku.


Lesní rostlinná společenstva tvoří v lesním ekosystému vertikální struktury, takzvaná lesní patra.

Lesní patra můžeme dělit dle mnoha kritérií. Mezi nejpoužívanější patří dělení do čtyř základních pater, kterými jsou přízemní (mechové a lišejníkové), bylinné, keřové a stromové patro. Rostlinné druhy jednotlivých pater jsou geneticky uzpůsobeny k využití konkrétních podmínek prostředí, ve kterém se nachází. Jsou jimi: prostor, dostupnost světla, vody a živin.

Nejvýrazněji vertikálně strukturovaný je tropický deštný les. Se snižující se teplotou a zvyšující se vyprahlostí se strukturovanost snižuje a porosty vytvářejí méně pater, což je zřetelné v případě pouští s občasnou bylinnou vegetací či savan s roztroušenými stromy.

Jednotlivá lesní patra ale nejsou jasně oddělena, a rozhodně si nemůžeme představovat, že se navzájem neovlivňují. Právě naopak. Lesní prostředí je pro jednotlivé druhy vysoce konkurenční, a to jak mezi jedinci stejného druhu, tak i napříč mezi druhy. Vertikální rozmanitost závisí na druhovém složení a podmínkách konkrétního stanoviště, na dostupnosti vody, orientaci vůči větru, členitosti terénu či na tom, zda stanoviště sužují požáry. Po požárech a větrných kalamitách lesy vytvářejí zpravidla pouze jedno stromové patro.

Některé stromy rostou díky vlivu okolního prostředí a díky vlastním genetickým dispozicím mnohem rychleji než okolní jedinci. Vytvářejí větší koruny a zabírají životní prostor na úkor sousedních stromů, které mohou postupně i přerůstat. Navíc stromy rostoucí ve vzájemně blízkém životním prostoru mohou měnit během svého života postavení. Tento jev se označuje jako předrůstavost a je podmíněn geneticky, přírodními podmínkami i vlivem pěstebních zásahů.

Kořenová konkurence je ještě silnější. Jedinec si může v půdě navzájem konkurovat i s několika stovkami dalších stromů najednou, na rozdíl od nadzemní části, kde si konkurují pouze sousední stromy. Vrchol stromového patra a předrůstavé stromy dostávají maximální příděl slunečního záření, druhy a jedinci nižších pater jsou fyziologicky a strukturálně adaptovány na pokles slunečního záření. Tato konkurence u stromového patra rozhodně nekončí.

Les je tedy mnoha patry, a to od nejvyšších stromů až po mechy. Sledováním složení, rozmanitosti a struktury jednotlivých lesních pater můžeme hodnotit celkovou biodiverzitu konkrétního lesního ekosystému. A právě biodiverzita je důležitým indikátorem změn prostředí a klíčem při zajišťování trvale udržitelného rozvoje lesů.

Zdroje

  1. BURIÁNEK, Václav. Metodické postupy hodnocení přízemní vegetace v lesních ekosystémech: certifikovaná metodika. Lesnický průvodce. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2013. ISBN 978-80-7417-067-6.
  2. Jihočeská univerzita – Katedra botaniky. Lekce 5B Biotické složky prostředí [online]. [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://botanika.bf.jcu.cz/ekolesa/lekce/lekce5b.pdf.
  3. Mendelova lesnická a zemědělská univerzita – Lesnická a dřevařská fakulta. Struktura lesních porostů [online]. [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/pestovani_v_heslech/vychodiska/struktura/strukt_klasif_str.html.
  4. RANDUŠKA, Dušan, VOREL, D. a PLÍVA, Karel. Fytocenológia a lesnická typológia. Bratislava: Príroda, 1986.
  5. SUCHOMEL, J. et al. Ekologie lesních ekosystémů. Skripta [online]. Brno: Mendelova lesnická a zemědělská univerzita, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Skripta_Ekologie_lesnich_ekosystemu.pdf.
  6. ŠEFL, Jiří. Funkce lesa – základy. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Fakulta životního prostředí, 2014. ISBN 978-80-7414-893-4.
  7. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Metodika venkovního sběru dat [online]. [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.uhul.cz/images/nil/metodika_sberu/kap_2_6_0.pdf.