Lesní ekosystém

Jaká je nejvýznamnější funkce lesního ekosystému? K jakým různým výměnám v ekosystému dochází? Co je to amensalismus a komensalismus? Odpovědi se dočtete v článku. 


Lesní ekosystém je spíše než soubor jednotlivých složek (rostliny, živočichové) složitý soubor procesů, které jsou komplexně propojené. Je možné jej také definovat jako místo v krajině, kterému dominují stromy, a je tvořeno živými organismy, které interagují nejen mezi sebou, ale také s okolním prostředím. Nejvýznamnější funkcí takového ekosystému je tvorba biomasy (výsledný produkt fotosyntézy). Přičemž její množství závisí na celkové ploše listů a efektivnosti fotosyntézy, ale obecně platí, že záleží především na dostupnosti živin, vody a světla. Biomasa tvoří energetický zdroj pro některé organismy, je využita v procesu respirace, tvoří půdní organickou hmotu nebo jednoduše odumírá.

V každém ekosystému je možné sledovat různé potravní a energetické vazby, kdy jsou všechny složky vzájemně propojené koloběhem látek a tokem energie. Zároveň dochází uvnitř systému k neustálému vývoji a vzhledem k tomu, že se jedná o otevřené systémy, dochází k energetické a látkové výměně s dalšími ekosystémy včetně atmosféry.

Strukturu lesního ekosystému tvoří jak živé, tak i neživé složky a odráží se v horizontálním i vertikálním uspořádání živých rostlinných společenstev. Vertikální strukturu tvoří takzvaná lesní patra, přičemž je každé obýváno specifickým společenstvím.

Rostlinná složka ekosystému je závislá na vztazích s jinými částmi příslušného ekosystému. Složení vegetace je ovlivňováno nejen živočichy, ale také regionálním klimatem, polohou a svažitostí terénu, biomasou, půdními vlastnostmi a podobně. Vzniká také velké množství vzájemných mezidruhových vztahů, které mohou být jak oboustranně záporné, tak prospěšné. Jsou ale možné i takové vztahy, kdy jeden organismus působí nepříznivě na druhý (amensalismus), nebo kdy má jeden druh prospěch z aktivity druhého, aniž by jej negativně ovlivňoval (komensalismus). Setkat se v přírodě můžeme také se vzájemným spojením dvou organismů, z kterého mají obě strany užitek (mutualismus).

Zdroje

  1.  [online]. [cit. 2016-12-09]. Dostupné z: http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/MS18-E.HTM 
  2. [online]. [cit. 2016-12-09]. Dostupné z: http://www.eolss.net/EolssSampleChapters/C10/E5-03-01-06/E5-03-01-06-TXT-02.aspx
  3. [online]. [cit. 2016-12-09]. Dostupné z: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Skripta_Ekologie_lesnich_ekosystemu.pdf