Výstavba dřevěných domů v České republice

Jakým způsobem je dřevěná bytová výstavba v ČR regulována? Jaké výhody v požární ochraně přináší dřevo jako nosný prvek? Proč je třeba věnovat pozornost akustické stránce dřevostaveb? Odpovědis e dočtete v článku.


Se zvyšujícím se počtem dřevěných rodinných domů, chat a chalup se stále častěji dřevo stává uznávaným stavebním materiálem. Jak je na tom ale dřevo v případě výstavby bytových domů? V České republice jde stále o ojedinělé projekty.

Na rozdíl od zahraničí je u nás výstavba dřevěných bytových domů regulována poněkud striktně, a to především legislativou týkající se požární bezpečnosti staveb, podle které by požární výška neměla přesáhnout 9 metrů, což odpovídá čtyřem podlažím. Dřevo, jako nosný prvek, ovšem přináší z hlediska požární bezpečnosti i nespočet výhod, které platná legislativa přehlíží. Například bezpečnost při evakuaci osob z hořícího domu. Dřevo jako nosný prvek odhořívá z povrchu pomalu a předvídatelně, naproti tomu ocel, nejvyužívanější materiál na výrobu nosníků, se stává při teplotě přibližně 1500 °C kapalnou a ocelová konstrukce se řítí.

Dřevěná konstrukce bytových domů skýtá mnohé další výhody, jakými jsou rychlost stavby i úspora užitné plochy, a tím způsobený ekonomický užitek. Z ekologického hlediska je výhodnou i snadná likvidace stavby na konci jejího životního cyklu a možnost dřevěný odpad recyklovat.

Nejčasněji diskutovanou nevýhodou dřevěných bytových domů je akustika, přenos hluku z bytu přes stěny a stropy. Akustické stránce dřevostaveb je třeba věnovat pozornost, rozhodně se ale nejedná o neřešitelný problém. Aby nedocházelo k přenosu zvuku vzduchem a byla splněna takzvaná vzduchová neprůzvučnost, je nutné využívat dělicí konstrukce a například silikátové materiály. Materiálem pro zajištění akustické izolace konstrukcí (kročejová neprůzvučnost) může být zase minerální vlna. Ta zajistí tlumení nárazů vznikajících kupříkladu dupáním a zajistí dodržení kročejové neprůzvučnosti. Akustice dřevostaveb, stejně jako konstrukcím z jiných materiálů, je třeba věnovat pozornost již v projektové fázi.

V současné době je u nás dřevo pro konstrukci bytových domů využíváno okrajově, ne vždy tomu ale tak bylo. Jako podnikové bytové domy byly stavěny domy ze stavebního systému OKAL, které ale dnes dřevostavbám reklamu nedělají. Až v 21. století se v portfoliu českých výrobců znovu objevil bytový dům s dřevěnou konstrukcí, a do budoucna tak můžeme očekávat nárůst počtu dřevěných bytových domů.

Zdroje

 1.  RŮŽIČKA Martin. Moderní dřevostavba.  Praha: Grada Publishing, 2014. ISNB: 978-80-247-3298-5. s. 13.
 2. Vyhláška 501/2006 Sb. k provedení zákona o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
 3. VAVERKA  Jiří, HAVÍŘOVÁ Zdeňka, JINDRÁK Miroslav. Dřevostavby pro bydlení. Praha: Grada Publishing, 2008. ISNB: 978-80-247-2205-4 s. 74
 4. Energeticky úsporné byty v Dolních Heršpicích v Brně: zahájili jsme II. etapu výstavby [online], 2017 [cit. 2017-10-20]. Dostupné z: <http://www.rdrymarov.cz/novinky-a-akce/nizkoenergeticke-byty-v-dolnich-herspicich-v-brne>.
 5. Technická normalizace a vícepodlažní dřevostavby [online], 2017 [cit. 2017-10-20]. Dostupné z: <http://stavba.tzb-info.cz/drevostavby/15930-technicka-normalizace-a-vicepodlazni-drevostavby>.
 6. HAZUCHA Juraj. Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy doporučení pro návrh a stavbu. Grada Publishing, 2016. ISNB: 978-80-247-4551-0. s. 222.
 7. VAVERKA  Jiří, HAVÍŘOVÁ Zdeňka, JINDRÁK Miroslav. Dřevostavby pro bydlení. Praha: Grada Publishing, 2008. ISNB: s. 60.
 8. RŮŽIČKA Martin. Stavíme dům ze dřeva.  Grada Publishing, 2005. ISNB:80-247-1461-2. s. 34.
 9. ČSN 73 0532. Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2002.
 10. TYWONIAK Jan. Pozemní stavitelství VI pro SPŠ stavební. Praha: Grada Publishing, 2014. ISNB: 978-80-247-5102-3 s. 61
 11. Seefeldergasse - Rakousko [online], 2014 [cit. 2017-10-20]. Dostupné z: <http://www.rdrymarov.cz/novinky-a-akce/seefeldergasse-rakousko>.
 12. Výškové dřevostavby? Proč ne? [online], 2013 [cit. 2017-10-20]. Dostupné z: <https://www.asb-portal.cz/architektura/stavby-a-budovy/bytove-domy/vyskove-drevostavby-proc-ne>.