Domy s těžkým dřevěným skeletem

Výstavbou domů s těžkým dřevěným  skeletem domů se na našem trhu zabývá více firem. Při výstavbě tohoto typu skeletu se vychází z konstrukce kdysi stavěných hrázděných domů ze surových opracovaných trámů vyplněných hliněnoslámovou mazaninou nebo cihlami, které ale v novodobém provedení představují moderní dřevostavby ze sušených lepených hranolů a vestavěnou difúzně otevřenou výplňovou konstrukcí. Výhodou tohoto typu skeletu je,že je lze situovat do jakéhokoli terénu.

Zmíněný těžký dřevěný skelet (TDS) je speciální stavební systém, který dává architektovi možnost použít dřevo jako nosný a zároveň pohledový prvek, který lze přiznat buď v interiéru nebo v exteriéru stavby. Možnosti užití různých druhů dřevin (smrk, modřín, dub), styčníků či ztužujících diagonál v kombinaci s diafragmaty (např. z pohledových křížem lepených lamel) tak dávají architektovi nástroj, který mu jiný konstrukční materiál nepropůjčí. Stěny, které tvoří rozdělení místností a uzavírají prostor po obvodu, mohou být rozmístěny variabilně a nezávisle na skeletu. Další předností TDS je v této souvislosti i možnost zabudování velkých prosklených ploch, aniž by se konstrukce musela zvlášť upravovat či zesilovat. Vlastní realizace domů na staveništi pak probíhá ve dvou fázích. Nejprve se smontuje samotný dřevěný skelet, předpřipravený v dílně na CNC strojích, do kterého jsou následně (v případě jeho umístění v exteriéru) vsazena jednotlivá výplňová pole. Na TDS situovaný do interiéru se ve druhé fázi zavěšují stěnové panely.

Hlavní nosná konstrukce

TDS tvoří masivní svislé sloupy, vodorovné nosníky (průvlaky a stropnice) a vyztužovací prvky v pravidelném rastru 2,5–6 metrů. Při těchto vzdálenostech jde podle výrobní společnosti o optimální využití dřevěných prvků s ohledem na zatížení a rozpon při rozumných dimenzích samotného prvku. Specifikem TDS stejně jako u jiných materiálových variant skeletů je bodové zatížení a přenos sil přes sloupy do základových konstrukcí. Této skutečnosti se efektivně využívá při zakládání nízkopodlažních (přízemních) dřevostaveb, které s ohledem na svoji nižší hmotnost nemusí být vždy stavěny na časově a finančně náročné betonové základové desce, ale v případě potřeby jen na patkách, což je výhodné zejména ve složitém terénu.

Pro nosnou konstrukci takovýchto dřevostaveb se využívá skelet vytvořený jednodílnými průvlaky a jednoduchými sloupy, a to především pro velkou masivnost jednotlivých konstrukčních prvků zaručující vysokou požární odolnost (30 až 60 minut v závislosti na profilu). Tyto prvky se zhotovují z lepených dvou a vícevrstvých DUO, TRIO a BSH hranolů (v pohledové kvalitě) ze smrkového dřeva a v profilech až 240×400 mm. Jejich vzájemné spojení je zpravidla řešeno pomocí tesařských styčníků (rybinových čepových spojů), které jsou kvůli nutnému zajištění tuhosti konstrukce lepené a s ohledem na dimenzi prvků jsou schopny přenést vysoká zatížení (hlavně u spojů průvlak/sloup). Pro využití v běžně užívaných rozponech stropních a střešních průvlaků jsou zcela postačující i pro náročnější zatížení staveb (např. administrativních budov). Tam, kde rybinové spoje nelze použít, se konstrukční prvky spojují pomocí kovových styčníkových desek.

Výplňové či závěsné stěny a příčky

Základem sendvičové difúzně otevřené konstrukce výplňových či závěsných stěn (a také dělících příček) jsou lepené KVH hranoly o tloušťce 40 mm a v šířkách od 160 mm výše v závislosti na nízkoenergetickém nebo pasivním provedení stavby. Celkovou (proměnlivou) tloušťku obvodové stěny tak může kromě konkrétní použité šířky hranolů ovlivnit také vrstva vlastního izolačního materiálu, která je přizpůsobována individuálním požadavkům zákazníků např. na vyšší hodnotu součinitele prostupu tepla obvodového pláště apod.

Nicméně v obecné podobě pak tuto konstrukci směrem od exteriéru do interiéru tvoří dřevěný fasádní obklad na laťovém roštu nebo tenkovrstvá difúzní omítka aplikovaná na perlinkové mřížce nebo armovací tkanině, difúzní fólie, hydrofobizovaná dřevovláknitá izolační deska, KVH hranoly (40×160 – 40×240 mm) s vloženou minerální nebo dřevovláknitou tepelnou izolací, OSB deska tl. 15 mm, instalační předstěna (laťový rošt s vloženou minerální nebo dřevovláknitou tepelnou izolací) tl. 40 mm, interiérová sádrovláknitá případně sádrokartonová deska tl. 12.5 mm či keramický obklad apod. Vnitřní nenosné příčky se zhotovují jako rámové konstrukce vyplněné zvukovou izolací a opláštěné stejnými materiály jako instalační předstěna obvodových stěn.

Stropy a podlahy

Důležitou funkci u objektů s TDS plní tuhá stropní deska, zajišťující přenos vodorovných zatížení do jednotlivých ztužidel, a to s ohledem k větším rozponům stropních prvků a menšímu počtu ztužujících prvků. K její tuhosti příznivě přispívá, kromě šachovnicového rozmístění stropnic mezi průvlaky, také správně zvolený oplášťovací materiál stropních KVH nosníků, kde se nejvíce osvědčila deska OSB 3/N 4-PD o tloušťce 22 mm. A to vzhledem ke spoji pero/drážka, který je při montáži prolepený PU lepidlem, čímž odpadá nutnost optimalizovat nosnou dřevěnou konstrukci na rozměr plášťového materiálu.

U nízkopodlažní výstavby nejčastěji používaná celodřevěná nosná konstrukce tuhého stropu je pak ve směru odshora dolů ve složení: nášlapná vrstva (plovoucí podlaha, dlažba apod.), betonová mazanina, kročejová izolace, deska OSB 3/N 4-PD, tl. 22 mm, stropní KVH nosníky s minerální tepelnou izolací tl. 60 mm uloženou ve spodní části na laťovém podhledu, opláštěném sádrokartonovou (protipožární) deskou tl. 12,5 mm.

Střecha

Pro zastřešení těchto objektů se nejčastěji používá vaznicová konstrukce krovů sestávající z krokví, které jsou dle potřeby spojeny kleštinami a doplněny o středové, respektive vrcholové vaznice. V případě požadavku zákazníka může být aplikována i plochá střecha. Vlastní tloušťka střešního pláště se pak odvíjí opět od požadavků zákazníků s ohledem na zvolený typ stavby z tepelně-technického hlediska (nízkoenergetický či pasivní).

Střecha domu, která často plní současně i funkci stropu obytného prostoru, je u nízkoenergetického domu ve směru zevnitř ve složení: interiérová sádrokartonová deska tl. 12,5 mm, laťový podhled s vloženou minerální nebo dřevovláknitou tepelnou izolací, OSB 3/N 4-PD, tl. 15 mm, krokve z KVH hranolů s vloženou minerální nebo dřevovláknitou tepelnou izolací, difúzní fólie, latě + kontralatě opatřené vlastní střešní krytinou. U pasivního provedení stavby je střešní plášť zesílený ještě o vloženou nadkrokevní (dřevovláknitou) izolaci o tloušťce 60 mm a o silnější vrstvu mezikrokevní tepelné izolace uložené na předsunutém (spuštěném) laťovém roštu.

 

Zdroje

  1. Dřevařský magazín (DM 5/2014 a DM 11/2014). Dostupné online z www.drevmag.com