Výhody dřeva z hlediska životního prostředí

Dřevo je unikátním materiálem, které je kromě fyzikálních, mechanických a technologických vlastností výhodné i z pohledu životního prostředí. Právě to z něj dělá nenahraditelný materiál s vysokým potenciálem. Do budoucna nám nabízí široké využití v různých oblastech. Dřevo je obnovitelné, udržitelné, lokální, recyklovatelné. Váže na sebe uhlík, jeho svázaná energie a uhlíková stopa jsou nízké. Pojďme se podívat blíže na tyto jednotlivé environmentální výhody dřeva.

Dřevo je obnovitelné.

Dřevo má kompletně přírodní a obnovitelný zdroj suroviny – les. Česká republika je zalesněna více než z jedné třetiny a málokdo ví, že tato plocha se stále zvětšuje. Nejen zalesněné plochy, ale i zásob českého dřeva přibývá. Každý rok v lesích ČR průměrně přiroste o 5,4 milionů m3 dříví více, než kolik se ho ročně vytěží.

Dřevem můžeme navíc mnohdy nahradit materiály, které mají neobnovitelný zdroj, tedy kterých má naše planeta pouze omezené množství. Naopak dřevo v našich lesích se díky péči lesníků udržitelně obnovuje, proto máme zajištěný dostatek kvalitní, domácí a obnovující se suroviny.

Dřevo je udržitelné.

Abychom mohli o nějakém zdroji suroviny nebo energie říci, že je udržitelný, musí být zajištěn dostatek jeho zásob jak v současnosti, tak i v budoucnu pro příští generace. O českém dřevě můžeme hrdě prohlásit, že je materiálem s udržitelným zdrojem. Každý český les musí totiž být ze zákona obhospodařován podle dokumentů zvaných Lesní hospodářský plán a Lesní hospodářské osnovy, který jasně stanovuje, jak se má o les pečovat, aby byl trvale udržitelným zdrojem suroviny.

Navíc, z celkové plochy českých lesů je zhruba 71 % certifikováno uznávanými systémy PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) a FSC (Forest Stewardship Council). Tyto certifikace ukazují, že lesníci při své práci zachovávají v lesích jejich různorodost, produkční schopnosti, regenerační kapacitu a vitalitu. Takové lesy jsou schopné plnit naše požadavky nejen nyní, ale budou přinášet užitek i budoucím generacím.

Dřevo je lokální.

Uhlíková stopa českého dřevěného výrobku je nízká díky malým vzdálenostem při dopravě. Využíváním dřeva z českých lesů snižujeme množství skleníkových plynů, které vznikají při dopravě dřeva nebo dřevěných výrobků z jiných zemí. Navíc má využití místní suroviny a firem pozitivní dopad na lokální ekonomiku, tvorbu nových pracovních míst a lokální zvýšení životní úrovně.

Dřevo je recyklovatelné.

Dřevo je snadno recyklovatelné, jeho výhodou je, že po skončení jeho životnosti nevzniká problém s jeho likvidací. Dřevěný odpad lze použít na výrobu dalších dřevěných produktů, je možné ho využít i k výrobě tepelné energie. Většina dřevěných výrobků se na konci svého životního cyklu dá částečně nebo úplně recyklovat. Tím se uzavírá životní cyklus dřeva, který nezatěžuje životní prostředí umělým a nepřírodním odpadem.

Dřevo má nízkou svázanou energii.

Na zpracování dřeva není potřeba vynaložit tolik energie jako na výrobu jiných materiálů, dřevo vyžaduje přibližně 70krát méně technologické (či svázané) energie než hliník, 17krát méně než ocel a 3krát méně než beton nebo pálená cihla. Musíme mít ale samozřejmě na paměti, že sušením, přidáváním lepidel, lisováním a mnoha dalšími technologickými úpravami dřeva se environmentální dopad produktu mírně zvyšuje.

Dřevo na sebe váže uhlík.

Dřevo je také jedinečné mezi jinými materiály proto, že u něj přirozeným způsobem probíhá ukládání uhlíku – až 50 % jeho hmotnosti v suchém stavu tvoří uhlík. Stromy za svého života pohlcují oxid uhličitý, který se následně ukládá do jejich dřeva a zůstává v něm. Po dosloužení dřevěného výrobku se oxid uhličitý vrátí do ovzduší. 

Šokující zprávou pro některé je, že lesy, o které se člověk stará, zachycují více CO2 než lesy bez lidského zásahu. Staré stromy při procesu tlení totiž uhlík do atmosféry opět uvolňují. V českých lesích se ale dospělé stromy pokácí dříve, než se ve dřevě svázaný uhlík stihne uvolnit zpět do atmosféry. Mladé stromy tak získají prostor a světlo pro svůj rychlejší růst a mohou tak opět aktivně zachycovat CO2, a z pokácených stromů vzniknou dřevěné výrobky, které i nadále uchovávají CO2. Uhlík je totiž vázán ve dřevě i dlouho po konci života stromu. Dřevěné stavby a dřevěné výrobky tak stejně jako naše lesy chrání životní prostředí, protože uchovávají tuny CO2.

Dřevo je přírodní materiál s trvale udržitelným zdrojem v ČR. Vzhledem ke stupňujícím se nárokům na environmentální šetrnost napříč průmyslovými odvětvími se dřevo nabízí jako úžasné a snadné řešení ke snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby energie. Dřevo má nesčetné výhody jako materiál pro téměř univerzální využití, ale jeho největší devizou je právě jeho šetrnost k životnímu prostředí. Při jeho využívání můžeme podpořit udržitelný rozvoj naší planety, využívat lokální zdroje, zlepšit uhlíkovou bilanci a odpadové hospodářství díky jeho snadné recyklaci. To vše je ještě podpořeno dalším silným argumentem – využíváním dřeva chráníme ostatní neobnovitelné suroviny.

 

Zdroje

 1. FSC v číslech – únor 2016. FSC Česká republika [online]. 2016 [cit. 2016-10-13]. Dostupné z: http://www.czechfsc.cz/dobre-drevo/dobre-drevo-48-2016/fsc-v-cis-lech---unor-2016.html
 2. KAUFMANN, Hermann und Kol. Bauen mit Holz - Wege in die Zukunft. München : Prestel Verlag, 2011. ISBN 978-3-7913-5180-3.
 3. LOKAJ, Antonín a VAVRUŠOVÁ, Kristýna. Dřevo a materiály na jeho bázi ve stavebnictví. Stavební partner[online]. Moravskoslezský dřevařský klastr, 2012, 1.(1), 1-3 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.msdk.cz/files/clanek-drevo-a-materialy-na-jeho-bazi.pdf
 4. MCGREGOR, Sara. Wood - A growing answer to climate change [online]. Planet Ark, 2011 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: http://makeitwood.org/documents/doc-658-make-it-wood---planet-ark-media-release-2011-10-17-final.pdf
 5. Nachhaltige Waldbewirtschaftung. ProHolz Austria [online]. 2016 [cit. 2016-10-13]. Dostupné z: http://www.proholz.at/co2-klima-wald/waldbewirts-chaftung/nachhaltige-waldbewirtschaftung/
 6. PEFC certifikace. PEFC [online]. Praha [cit. 2016-10-13]. Dostupné z: http://www.pefc.cz/pefc-certifikace.html
 7. Přírůst dříví. ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM: Národní inventarizace lesů [online]. 2016 [cit. 2016-10-31]. Dostupné z: http://nil.uhul.cz/tabulka?nfi_cycle=200&pc=266
 8. Rozloha území. ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM: Národní inventarizace lesů [online]. 2016 [cit. 2016-10-31]. Dostupné z: http://nil.uhul.cz/tabulka?nfi_cycle=200&pc=3
 9. Těžba dříví a mortalita. ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM: Národní inventarizace lesů [online]. 2016 [cit. 2016-10-31]. Dostupné z: http://nil.uhul.cz/tabulka?nfi_cycle=200&pc=81
 10. Wald und Holz sind CO2 - Langzeitspeicher. ProHolz Austria [online]. 2016 [cit. 2016-10-15]. Dostupné z: http://www.proholz.at/co2-klima-wald/co2-speicher-wald/wald-und-holz-sind-co2-langzeitspeicher/
 11. Zákon č. 289/1995 Sb.: Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon). In: Praha: Parlament České republiky, 1995. Dostupné také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289