Dřevo ve stavebnictví

Dřevo je velice unikátním materiálem, který nabízí širokou škálu využití, a to především ve stavebnictví. Jako konstrukční materiál má výborné vlastnosti. České dřevo je dostupné a snadno recyklovatelné, je významnou obnovitelnou surovinou. A tím mu nemůže konkurovat žádný jiný srovnatelný stavební materiál.

Stavebnictví v Evropské unii spotřebuje 40 % celkově užité energie a vytváří 36 % celkových emisí skleníkových plynů, především oxidu uhličitého. Stavební průmysl je tedy jedním z hlavních spotřebitelů materiálových a energetických přírodních zdrojů a silně ovlivňuje naše životní prostředí z hlediska jeho kvality. Proto se ze strany EU začínají zpřísňovat ekonomické, technologické, energetické i environmentální požadavky na budovy. Stavby na bázi dřeva představují velký potenciál v úsporách energie a snížení emisí CO2. Nabízí klíč pro trvale udržitelný rozvoj naší planety.

Z konstrukčního hlediska představuje dřevo pevný a přitom lehký stavební materiál, který je velmi univerzální. Má dobré tepelně-izolační vlastnosti, je schopno snášet velké zatížení a tlumit vibrace. Nepodléhá působení koroze, snadno se zpracovává řeznými nástroji, dobře se spojuje lepením, hřebíky, případně vruty. Pokud je s ním správně zacházeno, má i dlouhou životnost. Lze z něj vyrábět špičkové moderní výrobky a různými způsoby ho upravovat nebo modifikovat pro konkrétní potřeby. Dřevo má nesporné výhody z pohledu životního prostředí a poskytuje zdravé, přirozené a kvalitní vnitřní klima.

Možnosti využití dřeva ve stavebnictví jsou široké, lze z něj vyrobit celou řadu výrobků. Dělí se na materiály z masivního dřeva a velkoplošné materiály. Velkoplošné materiály dále rozdělujeme na překližované, vrstvené a aglomerované. Materiály na bázi dřeva se využívají v různých stavebních prvcích: stěnové, stropní a střešní konstrukce (sloupky, trámy, krovy, opláštění, atd.), stavebně truhlářská výroba (okna, dveře, schodiště, podlahy), dřevěné panely pro svislé i vodorovné konstrukce, interiérové prvky, dřevěné obklady a fasády, mosty, lávky a mnoho dalších.

Výhody dřevěných staveb

 • přírodní a obnovitelný zdroj suroviny
 • využití lokální suroviny a lokálních dodavatelů
 • nízké energetické náklady při výrobě
 • skleníkové plyny vykazují nízké emise při výrobě dřevostaveb
 • dobré tepelně-technické vlastnosti
 • nízké provozní náklady (na vytápění je oproti běžným silikátovým stavbám potřeba polovina až třetina energií)
 • zdravé a kvalitní vnitřní prostředí
 • snadná opracovatelnost dřeva
 • lze je snadno recyklovat
 • suchý proces výstavby, která lze realizovat celoročně
 • rychlost výstavby
 • nízká hmotnost (levnější a jednodušší přeprava)
 • nízké náklady na založení stavby vzhledem k nižší hmotnosti dřevostavby
 • větší užitný prostor ve vztahu k zastavěné ploše než u staveb provedených klasickou technologií cca o 10 %
 • Jako každý materiál, tak i dřevo má své nedostatky. Pokud jim však věnujeme dostatečnou pozornost a jsme si jich vědomi od samého začátku, můžeme předejít mnohým komplikacím. Mnoho problémů s užíváním dřeva ve stavebnictví totiž pramení z nedostatečné znalosti jeho vlastností a chování.

Za nedostatky dřeva můžeme považovat

 • rozměry dřevní suroviny jsou dány velikostí kmene, není možné z masivního dřeva vyrobit materiál větších ploch
 • je anizotropní, což znamená, že v různých směrech má různé fyzikální vlastnosti dřeva a mechanické vlastnosti dřeva
 • se změnou vlhkosti mění svůj tvar (rozměry) a vlastnosti, proto je voda největší nepřítel dřeva
 • mechanické vlastnosti různých druhů dřevin jsou rozdílné, což však můžeme považovat i za výhodu a větší pestrost využití jednotlivých dřevin
 • masivní dřevo podléhá hnilobě a škůdcům, ale až když jsou pro to vytvořeny ideální podmínky (největším selháním bývá špatná údržba staveb)
 • dřevo neodolává působení vysokých teplot a ohni
 • obsahuje vady (suky, trhliny apod.), které snižují jeho fyzikální a mechanické vlastnosti
 • Uvedené nedostatky může do značné míry eliminovat, případně úplně odstranit, fyzikálně-mechanické zpracování či správně aplikovaná konstrukční ochrana dřeva nebo chemická ochrana dřeva. Řešením může být také rozdělení na menší části a následné spojení do velkoplošného materiálu.

Stále více lidí si začíná uvědomovat, že dřevo je opravdu nejudržitelnějším materiálem současnosti, a i díky tomu počet dřevostaveb, na českém trhu rodinných domů, roste. Zatímco v roce 1999 byl jejich podíl jen 1,1 %, v roce 2015 činil už 13,4 % (viz tabulka).

Rok Rodinné domy dokončené v ČR celkem (v ks) Dřevostavby dokončené - ČR (v ks) Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR
1999 8 251 92 1,1 %
2002 11 499 159 1,4 %
2005 13 231 384 2,9 %
2008 19 211 1 008 5,3 %
2014 13 510 1 281 9,5 %
2015 13 412 1 791 13,4 %

I tak je procento dřevostaveb (rodinných domů) v ČR oproti některým ostatním evropským zemím stále nízký. Ve Švédsku jsou například dřevostavby zastoupeny až z 90 %, v Rakousku 33 %, ve Švýcarsku 20 % a v Německu 20 %.

Dřevo ve stavebnictví nabízí mnoho možností využití a do budoucna má velký potenciál v dalším rozvoji. Představuje totiž cestu k úsporám energie a snížení emisí CO2. Výrobky ze dřeva využívají obnovitelný zdroj suroviny, což je v dnešní době to nejcennější pro naše životní prostředí. Měli bychom chtít využívat dřevo v našich stavbách nejen kvůli jejich ekonomické výhodnosti a zdravému, příjemnému bydlení, ale měla by nás k tomu vést i zodpovědnost vůči naší přírodě a budoucím generacím.

 

Zdroje

 1. BÖHM, Martin, Jan REISNER a Jan BOMBA. Materiály na bázi dřeva [online]. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra zpracování dřeva, 2012, 183 s. [cit. 2016-11-25]. ISBN 978-80-213-2251-6. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~bohm/materialy_na_bazi_dreva.pdf
 2. Budoucnost využívání dřeva v českém stavebnictví (Stavebnictví). In: Silvarium.cz: Zprávy z oboru lesnictví a dřevařství [online]. 2016 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/budoucnost-vyuzivani-dreva-v-ceskem-stavebnictvi-stavebnictvi
 3. European Commission: Energy [online]. 2011 [cit. 2016-11-24]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
 4. Bulletin Asociace dodavatelů montovaných domů: Statistiky výstavby dřevěných montovaných domů v České republice. Brno, 2016, 2016(2), 27 s. MK ČR E 21874. Dostupné také z: http://www.admd.cz/bulletin
 5. HUDEC, Mojmír a a kol. Pasivní domy z přírodních materiálů. Praha: Grada Publishing, 2013, 160 s. ISBN 978-80-247-4243-4.
 6. KOLÁČEK, Kamil. Pasivní domy vs. „Běžné domy“ [online]. Zlín: Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. (EAZK), 2014 [cit. 2016-11-24]. Dostupné z: http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/Pasivn%C3%AD-domy-vs-B%C4%9B%C5%BEn%C3%A9-domy.pdf
 7. KRÁL, Pavel. Není dřevo jako dřevo. In: Asb-portal.cz [online]. 2009 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/drevostavby/neni-drevo-jako-drevo
 8. LOKAJ, Antonín a Kristýna VAVRUŠOVÁ. Dřevo a materiály na jeho bázi ve stavebnictví. Stavební partner[online]. Moravskoslezský dřevařský klastr, 2012, 1.(1), 1-3 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.msdk.cz/files/clanek-drevo-a-materialy-na-jeho-bazi.pdf